Sunday, May 19, 2013

Motto Gakuensai no Oujisama: List of voiced names

A list of all names, family and given, that the characters will say aloud.  I admit to directly copy + pasting and then find + replacing all kana.


Family name
• A…AIZAWA、AOKI、AKITA、AKIYAMA、ASANO、AZUMA、ASOU、ADACHI、AMANO、ARAI、ARAKAWA、ARAKI、ANDOU
• I…IIJIMA、IIDA、IIZUKA、IGARASHI、IGUCHI、IKEDA、ISHII、ISHIKAWA、ISHIDA、ISHIZUKA、ISHIBASHI、ISHIHARA、IZUMI、ICHIKAWA、ITOU、INADA、INABA、INOUE、IMAI、IMAMURA、IWAI、IWASAKI、IWATA、IWAMOTO
• U…UEDA、UENO、UEMURA、UCHIDA、UCHIMURA、UTSUMI、UMEDA
• E…EGUCHI、ENOMOTO、ENDOU
• O…OIKAWA、OOISHI、OOKAWA、OOKI、OOKUBO、OOSAWA、OOSHIRO、OOTA、OOTANI、OOTSUKA、OONISHI、OONO、OOHASHI、OOHIRA、OOMORI、OOYAMA、OKAZAKI、OKADA、OGATA、OKANO、OKABE、OKAMURA、OKAMOTO、OGAWA、OGINO、OKUDA、OKUNO、OKUYAMA、OGURA、OZAKI、OZAWA、OZEKI、OCHIAI、ONODERA
• KA…KAKUTA、KASAI、KAJIWARA、KATAOKA、KATAYAMA、KATOU、KANAI、KANAZAWA、KANEKO、KANEDA、KANOU、KAMATA、KAMEI、KAWAI、KAWAKAMI、KAWAGUCHI、KAWASAKI、KAWASHIMA、KAWATA、KAWABATA、KAWAMURA、KANNO
• KI…KIKUCHI、KITAGAWA、KITAJIMA、KITAHARA、KITAMURA、KINOSHITA、KIMURA、KINJYOU
• KU…KUDOU、KUBOTA、KUMAGAI、KURATA、KUROKAWA、KUROKI、KURODA、KUWABARA
• KE…
• KO…KOIKE、KOIZUMI、KOUNO、KOSAKA、KOJIMA、KOTANI、KODAMA、GOTOU、KONISHI、KOBAYASHI、KOMATSU、KOMATSUBARA、KOMORI、KOYAMA、KONDOU、KONNO
• SA…SAITOU、SAEKI、SAKAI、SAKAGUCHI、SAKAKIBARA、SAKATA、SAKAMOTO、SAKUMA、SAKURAI、SASAKI、SATOU、SAWADA
• SHI…SHINODA、SHIBATA、SHIMAZAKI、SHIMADA、SHIMIZU、SHIMURA、SHIMODA、SHIMOMURA、SHOUJI、SHIRAI、SHIRAISHI、SHIRAKAWA
• SU…SUGAWARA、SUGIURA、SUGITA、SUGIMOTO、SUGIYAMA、SUZUKI、SUDOU
• SE…SEKIGUCHI、SEKINE、SENDA
• SO…SOUMA、SONODA
• TA…TAKAI、TAKAGI、TAKASHIMA、TAKASE、TAKADA、TAKANO、TAKAHASHI、TAKAMATSU、TAGAMI、TAKAYAMA、TAKIZAWA、TAGUCHI、TAKEI、TAKEUCHI、TAKESHITA、TAKEDA、TAKENAKA、TAKEMOTO、TAJIMA、TASHIRO、TANAKA、TANABE、TANIGUCHI、TANIMOTO、TAMURA、TABATA、TAWARA、TANBA
• CHI…
• TSU…TSUKADA、TSUKAMOTO、TSUCHIYA、TSUCHIDA、TSUTSUI、TSUNODA
• TE…DEGUCHI、TEZUKA
• TO…TOKUDA、TOKUNAGA、TOMINAGA、TOMITA、TOYODA
• NA…NAITOU、NAKAI、NAGAI、NAGAO、NAKAGAWA、NAKAZAWA、NAGASAWA、NAKAJIMA、NAKATA、NAGATA、NAKATANI、NAKANO、NAGANO、NAKAHARA、NAKAMURA、NAKAMOTO、NAKAYAMA   
• NI…NISHIO、NISHIKAWA、NISHIDA、NISHINO、NISHIMURA、NINOMIYA
• NU…NUMADA
• NE…NEGISHI、NEMOTO
• NO…NOGUCHI、NOZAKI、NOZAWA、NOMURA
• HA…HAGIWARA、HASHIMOTO、HASEGAWA、HANADA、HATTORI、HAMAGUCHI、HAMASAKI、HAMAZAKI、HAMADA、HAYAKAWA、HAYASHI、HARAGUCHI、HARADA
• HI…HIDAKA、HIRAOKA、HIRAKAWA、HIRATA、HIRANO、HIRAYAMA、HIROSE
• FU…FUKAZAWA、FUKUI、FUKUSHIMA、FUKUDA、FUKUNAGA、FUJII、FUJITA、FUJIMOTO、FUJIWARA、FURUKAWA、FURUTA、FURUYA
• HE…
• HO…HOSOKAWA、HOSHINO、HORIUCHI、HORIE、HORIKAWA、HONDA、HONMA
• MA…MAEKAWA、MAEDA、MASUDA、MACHIDA、MATSUI、MATSUO、MATSUOKA、MATSUZAKI、MATSUSHITA、MATSUSHIMA、MATSUDA、MATSUNAGA、MATSUMURA、MATSUMOTO、MARUTA、MARUYAMA
• MI…MIURA、MIKAMI、MIZUNO、MITANI、MINAMI、MIYAKE、MIYAZAKI、MIYAUCHI、MIYAZAWA、MIYASHITA、MIYATA、MIYAMOTO、MIYOSHI
• MU…MUKAI、MUTOU、MURAI、MURAKAMI、MURATA、MURAYAMA
• ME…
• MO…MORIKAWA、MORISHITA、MORITA、MORIMOTO
• YA…YAJIMA、YASUI、YASUDA、YANAGISAWA、YAMAUCHI、YAMAGUCHI、YAMAZAKI、YAMASHITA、YAMADA、YAMANAKA、YAMAMURA、YAMAMOTO
• YU…YUASA
• YO…YOKOTA、YOKOYAMA、YOSHIOKA、YOSHIKAWA、YOSHIDA、YOSHINO、YOSHIMURA、YONEDA
• RA、RI、RU、RE、RO…
• WA…WAKABAYASHI、WATANABE
• WO…
• N…

Given name
• A…AA、AI、AO、AKA、AKI、ASA、ABE、AMI、AYU、AN
• I…II、IKE、ISE、ISO、ITA、INA、INO、IMA、IDE
• U…UU、UE、UO、USA、USU、UTA、UNO、UME、URA
• E…EE、ENO、EN、EGI、EDA、EBI
• O…OI、OU、OKA、OKU、OCHI、OTO、ONO、ORI、OGA、OGI、OZU、ODA
• KA…KAA、KAI、KAKE、KASE、KATSU、KANE、KAME、KAMO、KAWA、KAN、KAJI、GAっ
• KI…KII、KIKU、KISHI、KITA、KINO、KIYO、KIDA、KIDO、KIっ
• KU…KUSHI、KUSU、KUBO、KUMA、KUME、KURA、KURI、KURO、GUっ
• KE…KEE
• KO…KOU、KOMA、KON、KOGA、GOU
• SA…SAI、SAKU、SAKO、SAWA、SAGA、SADA、SAっ、SATO
• SHI…SHII、SHIO、SHIKI、SHINO、SHIMA、SHIMO、SHIN、SHIGA、SHIGE、SHIDA、SHIBA、SHIBU、SHOU、JIN
• SU…SUU、SUE、SUMA、SUWA、SUGA、SUGI、SUZU、SUDA
• SE…SEE、SEKI、SETO、SENO、SERI、SEN
• SO…SOU、SONO、SOME、SOGA
• TA…TAKA、TAKI、TAKU、TAKE、TADA、TACHI、TATE、TANA、TANI、TAA、DATE、DAN
• CHI…CHINO、CHIBA、CHII、CHOU
• TSU…TSUKA、TSUKI、TSUDA、TSUNA、TSUNE、TSURU、TSUJI、TSUU
• TE…TERA、TEN、TEっ
• TO…TOKI、TOKU、TODA、TONE、TOMI、TOMO、TOYO、TORI、TOBA、DOI
• NA…NAKA、NATSU、NAMI、NABE、NAA
• NI…NIKI、NISHI、NII
• NU…NUKI、NUMA、NUU
• NE…NEO、NEZU、NEE
• NO…NOA、NODA
• HA…HASHI、HASE、HATA、HANA、HANI、HANE、HANO、HAMA、HAYA、HARA、HARU、HAGA、HAGI、HABU、HAA、BARA、BAN、BABA
• HI…HISA、HINA、HINO、HIME、HIRO、HIGA、HIGO、HIDA、HIDE、HII
• FU…FUKA、FUKU、FUYU、FUWA、FUJI、FUU、BUCHI
• HE…HEE
• HO…HOSHI、HOSO、HORI、HOっ
• MA…MAE、MAKI、MASA、MACHI、MATSU、MANA、MANO、MAMA、MAME、MAYA、MARU、MAA
• MI…MIE、MIKI、MITA、MICHI、MITSU、MINA、MINE、MIYA、MIYU、MIWA、MIZU、MIZO、MIBU、MII
• MU…MUNE、MURA、MUU
• ME…MEE
• MO…MOGI、MOTO、MOMO、MORI、MOU
• YA…YAE、YASU、YANO、YABE、YAMA、YAGI、YADA、YAA
• YU…YUI、YUKI、YUU
• YO…YORI、YODA、YOU [pronounced “yoo,” not like English “you”]
• RA…RAA
• RI…RYUU、RII
• RU…RUU
• RE…REE
• RO…ROU
• WA…WAKA、WAKI、WAKU、WADA、WATA、WACHI、WAA
• WO…
• N…

The small "tsu" (っ) indicates an abrupt stop to the sound, hard to romanize properly.

No comments:

Post a Comment